Nøkkelrolle i forenklingsarbeidet

Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og forvaltningen. Flere tiltak er satt i gang, og flere vil komme. Brønnøysundregistrene er en viktig brikke i forenklingsarbeidet for å redusere oppgavepliktene til næringsdrivende i Norge.

Publisert 10.05.2012

Brønnøysundregistrene har en nøkkelrolle i arbeidet for å gjøre næringslivets forhold til det offentlige så enkelt som mulig. Brønnøysundregistrene startet som en ren registerfører under Justisdepartementet for å holde styr på ansvar, roller og rettigheter. Oppgaveregisteret ble etablert allerede i 1997, i erkjennelse av behovet for å lette rapporterings- og oppgavebelastningen for næringslivet. Det måtte gjøres noe med skjemaveldet. Hovedoppgaven til Oppgaveregisteret er å holde løpende oversikt over næringslivets oppgaveplikter til det offentlige og finne muligheter for samordning og forenkling. Målet er å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, særlig av hensyn til små og mellomstore bedrifter. Etter etableringen av Enhetsregisteret og Oppgaveregisteret gikk Brønnøysundregistrene gradvis fra å være en ren registerfører til også å bli et forenklingsverktøy for næringslivet. I 2001 ble Brønnøysundregistrene administrativt underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Som ansvarlig for fellesportalen Altinn, gjør Brønnøysundregistrene informasjon og skjemaer tilgjengelig på ett sted. Vi utvikler Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES) med beskrivelse av hvilke data det offentlige samler inn fra bedriftene, for enklere gjenbruk og færre skjemaspørsmål til den enkelte. Vi har også ansvaret for ELMER-retningslinjene, som sikrer at de skjemaene som fortsatt er nødvendig, er så enkle som mulig med felles, gjenkjennelig utforming og funksjonalitet på Internett. I bunnen av det hele sørger Enhetsregisteret for at alle offentlige etater kan samarbeide og utveksle data gjennom et felles organisasjonsnummer.

I mai 2011 kom lovendringen som ga enkelte små aksjeselskaper muligheten til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Dette er også et konkret forenklingstiltak, som ga over 100 000 norske småbedrifter muligheten til å velge bort en fast årlig utgift på rundt 10-15 000 kroner. Mange næringsdrivende bruker denne muligheten, og valgte bort revisjon av årsregnskapet. Rundt 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til å fravelge revisjon av årsregnskap for 2011. Over 70 prosent av dem valgte å sende melding om fravalg av revisjon elektronisk til Foretaksregisteret.  Arbeidet med å gjøre noe med kapitalkravet for etablering av aksjeselskap startet også. En jobb som resulterte i at etablerere fra 1.1.2012 kunne registrere aksjeselskap der kravet til aksjekapital nå var senket fra 100 000 til 30 000 kroner.

Dette er to forenklingstiltak som hadde en direkte innvirkning på lommeboka til bedriftseiere, men i løpet av 2011 ble det gjort flere ting, som på lengre sikt skal forenkle rapporteringsplikten for næringsdrivende i Norge. Nærings- og handelsdepartementet skrev i en pressemelding i august at fra 1.januar 2011 til 1. januar 2016 skal kostnader bedrifter har for å følge opp myndighetspålagte rapporteringskrav reduseres med hele 10 milliarder kroner.

Det tilsvarer en reduksjon på omtrent 20 prosent av dagens nivå. Om lag halvparten av kuttene skal gjøres i inneværende stortingsperiode. Det er et ambisiøst mål, men Brønnøysundregistrene, i samarbeid med andre offentlige etater, ruster seg for å nå det. Regjeringen lanserte også enklereregler.no, det nye nettstedet for forenkling, der næringslivet oppfordres til å komme med forslag på hvordan blant annet oppgavebelastningen kan forenkles. Dette er viktige tilbakemeldinger å få for å kunne nå målet med en reduksjon av rapporteringsbelastningen, tilsvarende 10 milliarder innen utgangen av 2015.

På tampen av 2011 ble også informasjonsportalen i Altinn utvidet, ved at informasjon om å starte og drive bedrift fra flere nettsteder er slått sammen og samlet på ett sted. Et forenklingstiltak som gjør det enklere å finne frem i informasjonsjungelen for dem som går med tanker om å starte eget eller trenger mer informasjon og veiledning til selve driften. Informasjonen du finner om dette i Altinn er oppdatert og kvalitetssikret til enhver tid av informasjonseierne selv.

Loven om Oppgaveregisteret har 15-årsjubileum i 2012. Mye er oppnådd men mye gjenstår. Nå legges det spenstige planer for å forsterke innsatsen, i engasjert samarbeid med store og små etater, for færre skjemakrav og et enklere næringsliv.

Det lønner seg å lytte

Brønnøysundregistrene setter brukeren i sentrum. I praksis betyr dette: Å veilede brukeren, slik at han eller hun får utført ærendet sitt med minst mulig heft.
 

Ti år med Reservasjonsregisteret

1. januar 2011 var det ti år siden Reservasjonsregisteret ble åpna. Nærmere to millioner har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame.

Suksess for ny innsynstjeneste i Altinn

I juni 2011 ble «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» lansert i Altinn. Tjenesten er en gratistjeneste som er til for at næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet.

95 prosent av næringslivet bruker Altinn

95 prosent av næringslivet bruker Altinn for å rapportere til det offentlige. Den årlige brukerundersøkelsen tyder på at brukerne stort sett er fornøyd med Altinn i 2011.

«De færreste vet hvor gode dere er»

«De færreste vet hvor gode Brønnøysundregistrene faktisk er, og de som jobber der har all grunn til å være stolte av den arbeidsplassen de jobber på. Jeg håper de fortsetter å utvikle seg like godt i framtida», sier Torben Torbjørnsen, daglig leder i Økonor Oslo Økern.

Mange valgte bort revisjon

Ved årsskiftet hadde 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til ikke å ha revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av årets to siste måneder.

Altinn i ny drakt

– Nå er brukeren i fokus.
Dette var en av reaksjonene etter presentasjonen av ny informasjonsportal som ble holdt på den årlige Etablererveilederkonferansen i november. Kort fortalt er Altinn nå en mer brukervennlig portal med mye mer innhold og flere brukere.

Klarspråk – et varig prosjekt

I 2011 satte Brønnøysundregistrene klart språk på sakskartet. Brønnøysundregistrene har de to siste årene fått priser for den gode telefonservicen. Vi skal bli like gode på den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

200 000 nordmenn på jakt

Mer enn 200 000 registrerte norske jegere betalte jegeravgifta i 2011. Over halvparten av disse er medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På Facebook og Twitter

2011 var året Brønnøysundregistrene for alvor tok steget ut i de sosiale mediene. Vi har så langt valgt å kommunisere på Facebook og Twitter, fordi disse kanalene i stor grad innbyr til dialog.

Brønnøysundregistrene
tracking