En avgjørende rolle i forenklingsarbeidet

Publisert 10.05.2012

Brønnøysundregistrenes rolle har i de senere årene blitt vesentlig endret, fra i all hovedsak å være en registeretat til å ivareta store oppgaver på områdene digital forvaltning og forenkling for næringslivet. Dette arbeidet stiller nye krav til kompetanse og omstilling i etaten. Min erfaring er at Brønnøysundregistrene har løst nye oppgaver på en god måte og hatt høy kvalitet på det arbeidet som er utført. Dette har kommet norsk næringsliv og borgere til gode. På denne måten bidrar etaten til økt verdiskaping i norsk økonomi og til å gjøre det enklere å starte og drive bedrift.

For næringslivet er det viktig at Brønnøysundregistrene har kort saksbehandlingstid og yter god service. Det er derfor positivt at etaten i 2011 stort sett nådde måltallene for saksbehandlingstid til tross for at saksmengden økte sammenliknet med prognosene for året. Det er viktig å videreføre denne positive utviklingen. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å øke andelen elektronisk innrapportering fra næringslivet. Dette er et forenklingstiltak som vil gjøre offentlige myndigheter mer tilgjengelige for næringslivet.

Altinn er en leverandør av forenklingstiltak, og det er internasjonal interesse for å ta i bruk tilsvarende systemer. Jeg konstaterer at Norge har vært et foregangsland på dette feltet. Altinn hadde enkelte utfordringer i 2011 som vi har lært av, og denne lærdommen må danne grunnlag for det forbedringsarbeidet vi nå er i gang med. Nå gjelder det å gjøre systemet enda bedre, slik at Altinn fortsatt er et flaggskip for elektronisk kommunikasjon. Det vil gi gevinst i form av forenklinger og besparelser for næringsliv og for privatpersoner gjennom mer effektiv samhandling med offentlig sektor.

Verdiskapingen blir størst dersom offentlige reguleringer og krav om informasjon tar vare på samfunnets behov og samtidig påfører bedriftene færrest mulige belastninger. Offentlig sektor skal ikke være en hemsko for næringslivet, men en aktiv støttespiller som bidrar til å styrke norske bedrifters konkurranseevne. Derfor legger jeg stor vekt på at arbeidet med næringsforenkling skal styrkes og konkretiseres. 

Regjeringen har satt et ambisiøst mål for forenkling for næringslivet. Vårt mål er at innen utgangen av 2015 skal de årlige belastningene på det norske næringslivet være redusert med 10 milliarder kroner. Det er første gang det settes et så konkret mål for forenklingsarbeidet. Forenklingene skal ta utgangspunkt i en fornuftig vurdering av eksisterende regleverk og skal ikke fjerne regelverk som fremmer verdiskaping. Regjeringen legger også vekt på at nye og unødvendige krav ikke skal pålegges næringslivet.

Et sentralt forenklingstiltak for næringslivet er regjeringens innføring av unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Loven trådte i kraft 1. mai 2011. Ved utgangen av 2011 hadde Foretaksregisteret registrert 47 965 aksjeselskaper som hadde fravalgt revisjon. Den store etterspørselen viser med all tydelighet at regjeringens tiltak har truffet godt blant de næringsdrivende.  

Forenkling for næringslivet er et av regjeringens prioriterte områder. Brønnøysundregistrene spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet. Kontinuerlige forbedringer i Brønnøysundregistrenes tjenester bidrar til at næringslivet får frigjort tid og ressurser til verdiskapende aktiviteter. Slik bidrar Brønnøysundregistrene til grunnlaget for at vi i Norge fortsatt kan ha et høyt velferdsnivå. Derfor må vi sammen arbeide målrettet med forenkling for næringslivet også i 2012.


Trond Giske
statsråd, Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
tracking